TSO Lidwina Foto 3 TSO Lidwina Foto 2

Tussenschoolse opvang het Middaguurtje is een stichting die al 7,5 jaar tussenschoolse opvang verzorgt op verschillende scholen. Een team van vrijwilligers en pedagogisch medewerkers zorgen er samen voor dat uw kind een fijne middagpauze heeft. Naast TSO op de Lidwinaschool en de 5e Montessorischool, bieden we ook TSO aan op de Brede School en de 8e Montessorischool in Zeeburg.

Pedagogisch doel
Na een intensieve schoolochtend speelt het middaguur een essentiële rol om voldoende energie te geven voor de tweede helft van de schooldag. Daarom is het voornaamste doel van Tussenschoolse Opvang Het Middaguurtje om kinderen een evenwichtige middagpauze te geven, met een goede balans tussen een rustig lunchmoment (fysiek opladen) en vrolijk, ontspannend spelplezier (fysiek en mentaal ontladen). Omdat de vaste leerkracht voor een uur het klaslokaal en de groep verlaat, dreigt het gevaar dat het middaguur een stijlbreuk vormt met de rest van de schooldag. En een gebrek aan continuïteit kan de emotionele veiligheid van kinderen op een vervelende manier beïnvloeden. Kinderen weten niet goed waar ze aan toe zijn, voelen zich mogelijk niet veilig, er ontstaat onrust in de groep. Om er voor te zorgen dat er een veilige sfeer en positieve groepsdynamiek blijft, werken we daarom volgens een aantal voorwaarden:

Eigen klassenverband
De kinderen blijven tijdens het middaguur in principe in hun eigen klaslokaal en met hun eigen klas. Alleen als er twee klassen zijn met minder dan 10 overblijfkinderen, zal er worden samengevoegd. De kinderen blijven over in de klas met de jongste kinderen; deze hebben de vertrouwde omgeving van het klaslokaal het hardst nodig in het behoud van hun gevoel van veiligheid. Mochten er twee parallelklassen samenvoegen, dan zal de samenvoeging worden bepaald op basis van de hoeveelheid kinderen per klas en de grootte van de twee klaslokalen.

Vaste overblijfkrachten
Iedere klas krijgt aan het begin van het schooljaar zijn eigen vaste overblijfkrachten toegewezen. Dit zijn er twee, of maximaal drie per groep. Omdat de leerkracht al wisselt met de overblijfkracht, vinden we het belangrijk dat verdere wissels van gezichten beperkt blijven tot het minimum. Bij voorkeur werken de overblijfkrachten op alle TSO-dagen op dezelfde groep. Deze continuïteit creëert de mogelijkheid om een vertrouwensband te laten ontstaan tussen A. de kinderen en de overblijfkrachten, en B. de overblijfkrachten en de leerkracht.

Overdracht
Een overblijfkracht komt halverwege de schooldag in een klas binnen. Hoe goed de overblijfkracht de groepsdynamica van de eigen klas ook kent, een sfeer is variabel. Daarom is vinden wij het essentieel dat overblijfkrachten en leerkrachten kort de tijd nemen voor een korte overdracht, zowel aan het begin van het overblijfuur als aan het eind. Tijdens deze overdracht staan de sfeer in de groep èn bijzonderheden ten aanzien van kinderen en groepjes kinderen centraal. Door middel van de overdracht weet zowel de overblijfkracht als de leerkracht waar hij aan toe is, voordat hij/zij de groep overneemt. Het voorkomt verrassingen en maakt adequaat begeleiden mogelijk.

Aansluiting bij de school
Het pedagogisch beleid van Kindercentrum Watergraafsmeer is leidend in de werkwijze van TSO het Middaguurtje. Voortvloeiend uit onze visie op het belang van continuïteit vinden we het heel belangrijk om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de pedagogische aanpak van de school, mits deze niet in het geding komt met de eigen pedagogische aanpak. Een prettige groepsbegeleiding wordt namelijk mede mogelijk gemaakt door duidelijkheid en continuïteit in de regels, en gelijke verwachtingen. Tijdens het middaguur blijven daarom de regels van de school van kracht, eventueel aangevuld met specifieke TSO-regels. Mocht de pedagogische visie en/of aanpak van de school indruisen tegen de aanpak/visie van het kindercentrum, dan zal de leidinggevende van de TSO samen met het bestuur van de school bespreken hoe de verschillen het beste overbrugt kunnen worden.

Deskundigheid
Het team van Het Middaguurtje is een groep vaste overblijfkrachten bestaande uit vrijwilligers en pedagogisch medewerkers. Zij worden op praktische zaken aangestuurd door een TSO-coördinator, en op inhoudelijke zaken ondersteund en begeleid door de leidinggevende van TSO Het Middaguurtje. Alle medewerkers van de Tussenschoolse opvang volgen per schooljaar 4 trainingen die gericht zijn op deskundigheidsbevordering van de medewerker. Deze trainingen zijn o.a. gericht op Positief Opvoeden, Omgaan met lastig gedrag en EHBO.

Activiteiten
Naast het opladen met een boterham en wat drinken, biedt het middaguur ook ruimte voor wat ontlading en ontspanning. In principe wordt er veelal buiten gespeeld, maar er is ook ruimte voor binnenactiviteiten. We vinden het heel belangrijk dat medewerkers aansluiten op de spel-en ontdekbehoeften van de kinderen. Daarnaast kunnen de medewerkers ook zelf activiteiten aanbieden; kinderen mogen kiezen of ze hier aan mee doen. De activiteiten die worden aangeboden zijn conform de visie op spel, speelgoed en activiteiten.

 

Inschrijven Praktische informatie Tarieven