Zeilen

Indien er klachten zijn, gaat onze voorkeur er naar uit dat u deze eerst bespreekt met de persoon wie het betreft. Komt u er niet uit, dan kunt contact opnemen met de manager van het Kinderdagverblijf, Tussenschoolse Opvang en/of Buitenschoolse opvang. U bent ook vrij om contact op te nemen met de directie.

Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een klacht ingediend worden.

Klachtenreglement
Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend bij de kwaliteitsfunctionaris van het KCWA: kwaliteit@kcwa.nl
Afhankelijk van de aard en inhoud van de klacht wordt een onderzoek ingesteld. Voor de uitvoer van dit onderzoek wordt er intern een klachtencommissie samengesteld. Deze commissie neemt de klacht in behandeling.

Voor de volledige procedure, inclusief de voorwaarden waaraan het schriftelijk indienen van de klacht moet voldoen, verwijzen we u naar het document Klachtenreglement.

Daarnaast zijn wij verbonden aan een onafhankelijke organisatie die externe klachtbehandeling verzorgt. Dit is de Geschillencommissie. Deze is voor alle vragen te bereiken via het contactformulier op hun site: www.degeschillencommissie.nl. U kunt zich ten alle tijden tot deze externe klachtencommisie richten.

Klachtenrapport
KCWA stelt jaarlijks het jaarverslag klachten op, als er klachten zijn geweest, en overhandigd de oudercommissie hier een exemplaar van. Voor de overige ouders is deze in te zien op de onze website; zie hiernaast. Daarnaast is een exemplaar ook altijd op de vragen bij de kwaliteitsmedewerker: kwaliteit@kcwa.nl