PeuterPoppenkast

Kwaliteit is voor KCWA een fundamentele voorwaarde voor goede, verantwoorde kinderopvang. KCWA bewandelt een aantal routes om haar kwaliteit continue te bewaken en te verbeteren.

Handboek

Ons pedagogisch beleid bepaalt hoe er wordt gewerkt met de kinderen: het stelt de kwaliteit van de pedagogische begeleiding vast. Het pedagogisch beleid wordt aangevuld door een serie van werkinstructies en formulieren die samen het Handboek vormen van waaruit de pedagogisch medewerker werkt. Op iedere locatie is dit Handboek te vinden en ter inzage beschikbaar. Op het kinderdagverblijf is het Handboek in te zien op de Ipad.

Kwaliteitsmedewerker

De actualisatie van dit handboek wordt gedaan door de kwaliteitsmedewerker van KCWA. Deze medewerker is verantwoordelijk voor het schrijven en herschrijven (actualisatie) van beleid (o.b.v. RI, politiek-maatschappelijke ontwikkelingen en rapporten GGD Inspectie), implementeren van beleid, controle en toetsing van de uitvoering van het handboek door de medewerkers van KCWA. De kwaliteitsmedewerker ziet kritisch toe op de ontwikkeling en het niveau van kwaliteit van alle organen van KCWA; ze heeft wekelijks onderhoud met directie over de voortgang hiervan. Tevens heeft de kwaliteitsmedewerker tweewekelijks overleg met de leidinggevenden van het KDV en BSO, om de aanpak en begeleiding van de pedagogisch medewerkers goed afgestemd te houden.

Tijdens controles op alle locaties, toetst, controleert en coacht de kwaliteitsmedewerker de werkwijze van de medewerkers op drie niveaus:

1.Pedagogisch handelen

2.Administratief, hygiënisch en veilig werken

3.Professioneel handelen

Zij maakt een verslaglegging van haar bezoeken voor de Leidinggevenden en bespreekt deze tevens mondeling. De Leidinggevenden gebruiken de verslaglegging als richtlijn voor hun werkbesprekingen  met de pedagogisch medewerkers.

Persoonlijk Ontwikkel Plan en Beoordelen

De medewerkers reflecteren daarnaast ook op hun eigen professionaliteit door middel van een jaarlijks Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP). Hierin formuleren zij hun persoonlijke verbeterdoelen. Dit POP vormt de basis voor het jaarlijkse functioneringsgesprek. Aan het eind van het kalenderjaar wordt het POPtraject beoordeeld in een beoordelingsgesprek. Daarnaast wordt de medewerker ook op de volgende vijf punten getoetst (schriftelijk en/of mondeling en door middel van observaties door de leidinggevende):

  1. Pedagogisch Handelen
  2. Contact met ouders
  3. Klantgericht handelen
  4. Betrokkenheid bij de organisatie
  5. Samenwerking met Collega’s

Deze toetsing bepaalt samen met het slagen van het POP of een medewerker voldoende of onvoldoende beoordeeld wordt. Bij een onvoldoende beoordeling wordt de medewerker verplicht een functioneringstraject in te gaan.

Deskundigheidsbevordering

Naast de interne controle en ondersteuning door de kwaliteitsmedewerker en de leidinggevenden, investeert KCWA ook in haar professionaliteit door middel van scholing en studiedagen. Klik hier om verder te lezen. 

Gespecialiseerde ondersteuning

In sommige situaties achten wij het noodzakelijk om externen te raadplegen, die met hun  specialistische kennis ons kunnen adviseren in de meest professionele benadering.

Zo werken we samen met een freelance Orthopedagoog, Okido, het Ouder & Kindcentrum en hebben wij enkele medewerkers laten opleiden tot Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld. Samen met hen beogen wij de grootst mogelijke kwaliteit in pedagogisch handelen na te streven.

Risico-inventarisaties

Jaarlijks wordt er op iedere locatie een risico-inventarisatie uitgevoerd, die alle risico’s op gebied van gezondheid en veiligheid in kaart brengt. De geregistreerde risico’s worden aangepakt, middels maatregelen zoals nieuw of verscherpt beleid, praktische aanpassingen, besprekingen en coachings. Daarnaast voert de BHV coördinator maandelijks praktijkcontroles uit op de groepen (is kennis en materie in staat van gereedheid?), en doet jaarlijks op alle locaties oefensessies Calamiteiten en Ontruimingen.  Op deze manier streven wij naar een optimaal veiligheids- en gezondheidsbeleid.

Inspectie

Tot slot is kwaliteit is niet alleen een zaak van ons als kinderopvangaanbieders, maar o.a. ook een zaak van de overheid. Jaarlijks wordt iedere locatie van Kindercentrum Watergraafsmeer gevisiteerd door een inspecteur van de GGD Inspectie Kinderopvang. Wij beschouwen deze inspectiebezoeken als een meerwaarde voor onze organisatie; we grijpen de kritische, externe blik van de inspecteur met beide handen aan om onze kwaliteit daar waar nodig, nog extra aan te scherpen. Concreet gezegd betekent het dat de inspectierapporten leidend zijn voor het bepalen van de te voeren organisatie.

De inspectierapporten van de GGD liggen ter inzage op de betreffende locaties.
Klik hier voor de digitale versies van de inspectierapporten.