activiteiten middenbso algemeen middenactiviteiten links

Integriteit is een belangrijk kwaliteitsaspect binnen alle activiteiten van KCWA. Om deze integriteit te verankeren binnen KCWA is dit integriteitsplan geschreven. Het biedt een overzicht van het samenhangende geheel van activiteiten welke KCWA op het terrein van integriteit onderneemt. Zo is integriteit geen op zichzelf staand onderwerp, maar verankerd in onze visie en missie, onze waarden en normen, onze organisatiestructuur, onze organisatiecultuur en onze werkwijze en handelen.

Ook is in dit plan beschreven hoe wij integriteit binnen al onze activiteiten waarborgen en verankeren en hoe wij omgaan met schending van de integriteit en welke procedures dan in werking treden. In onze opvatting is integriteit geen kwestie van regels alleen, maar gaat het om het vinden van de juiste balans tussen enerzijds regels, werkinstructies en procedures en anderzijds een organisatiecultuur waarin medewerkers elkaar aanspreken en verantwoordelijkheid nemen.

Integriteit is naast het tegengaan en voorkomen van ongewenst gedrag ook een kwestie van het stimuleren van gewenst gedrag. In onze visie is integriteit daarmee ook vooral een positief begrip dat uitgaat van verantwoordelijkheid willen nemen. Van het management mag verwacht worden dat zij voorop gaan in het uitdragen van een klimaat waarin openheid, betrouwbaarheid en integriteit centraal staan. Medewerkers zijn hiermee bekend en zijn in staat (gesteld) om hiernaar te handelen. Integriteit maken we met elkaar. Elke medewerker binnen KCWA is dan ook op zijn of haar integriteit aanspreekbaar.

In dit integriteitsplan waarin een overzicht is gegeven van het samenhangende geheel van activiteiten welke KCWA op het terrein van integriteit onderneemt is per document beschreven hoe KCWA de integriteit borgt en verankerd met betrekking tot het specifieke onderwerp van het betreffende document. Ook maakt dit integriteitsplan inzichtelijk wat stappen zijn in het geval van schending van de integriteit en wat de route is om schending van de integriteit te melden of te bespreken.

Korte samenvatting van de verschillende documenten

  1. Beroepscode

In de Beroepscode voor het werken in de Kinderopvang staan gedragsregels die voorschrijven hoe een professioneel werkende medewerker hoort te handelen. Eigenlijk legt een beroepscode vast wat professioneel handelen is.

In de beroepscode staat omschreven hoe medewerkers zich tijdens het werk horen te gedragen. Een beroepscode is géén taak/functieomschrijving. Er staat dus niet in welke taken allemaal binnen de functie vallen. Een beroepscode zegt hoe men zich als beroepsbeoefenaar hoort te gedragen. Het gaat over beroepsmentaliteit, integriteit en stelt de normen en waarden vast die voor het werken bij KCWA gelden. In feite legt de beroepsgroep met de beroepscode zichzelf een aantal regels op. Maar de beroepscode zorgt er ook voor dat de kinderen en hun ouder(s), de leidinggevenden, het management van de organisatie en alle andere professionals weten welke uitgangspunten medewerkers tijdens hun werk hanteren. Lees hier de beroepscode.

  1. Klokkenluidersregeling

KCWA streeft naar een open en integere cultuur, waarin medewerkers geen belemmeringen ervaren om ongewenst gedrag intern te melden. Deze klokkenluidersregeling heeft als doel daar een bijdrage aan te leveren.

Een klokkenluidersregeling is iets anders dan een klachtenregeling voor personeel. Deze laatste is bedoeld voor persoonlijke klachten van medewerkers. Klokkenluiders stellen juist misstanden aan de kaak waarbij het algemeen belang in het geding is of dreigt te komen.

Iedere werknemer van KCWA heeft de verantwoordelijkheid concrete vermoedens van misstanden of een integriteitschending zo spoedig mogelijk intern aan de orde te stellen. Klik hier om de klokkenluidersregeling in te zien.

  1. 4 ogen 4 oren beleid

Sinds 1 juli 2013 is de ‘vier-ogen-vier-oren’ wet van kracht. Deze wet stelt dat een medewerker op het kinderdagverblijf altijd zicht- of hoorbaar moet zijn. Het kinderdagverblijf dient een transparante omgeving te zijn, waar het risico op ongewenste intimiteiten of ongewenst gedrag tot het minimum is gebracht. Hoewel het vier-ogen-vier-orenbeleid niet wettelijk verplicht is voor Buitenschoolse Opvangcentra, hebben we in april 2018 besloten ook daar en bij de tussenschoolse opvang zo transparant en overzichtelijk mogelijk te werken (en het vier-ogen en vier-oren beleid BSO in te voeren). Lees hier het 4 ogen 4 oren beleid.

  1. Good Governance

De kinderopvang opereert in een breed en divers maatschappelijk speelveld. Er zijn veel controlerende en beoordelende instanties en belanghebbenden. Kinderen, ouders, werknemers, de overheid: allen hebben baat bij een goed werkende kinderopvangorganisatie. Duidelijke en inzichtelijke afspraken over besluitvorming, inspraak en toezicht bieden helderheid in deze complexe omgeving. Als duidelijk is waar directie, bestuur en toezicht voor staan, is er meer vertrouwen vanuit de omgeving.

In de Good Governance code van KCWA staat omschreven waar KCWA voor staat. Wat de missie en visie is van KCWA, hoe deze visie wordt nagestreefd, hoe de kwaliteit wordt gewaarborgd, hoe de inspraak en het adviesrecht is geregeld en de open aanspreekcultuur levend wordt gehouden en geborgd. Lees hier de Good Governance.

  1. Route ontevredenheid melden

In dit schema staat de route die ouders en medewerkers kunnen volgen voor het melden van hun ontvredenheid. 

  1. Klachtenreglement voor ouders

Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders. Bij voorkeur maken ouders/verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden bij de manager of kwaliteitsfunctionaris.

Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat ouders de weg vrij naar informatie, advies en mediation bij Klachtloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag.
In sommige gevallen is het van belang de klacht rechtstreeks in te dienen bij de Geschillencommissie. Klik hier voor de klachtenregeling voor ouders.

  1. Klachtenregeling voor personeel

Deze klachtenprocedure is van toepassing voor die situaties waarbij een werknemer van mening is dat hij door een besluit/handeling door of namens de werkgever in zijn rechten (die hij op grond van de (collectieve) arbeidsovereenkomst kan doen gelden) benadeeld wordt. Onder besluit/handeling wordt mede verstaan het nalaten daarvan. Een klacht is in die zin een uiting van bezwaar van de werknemer tegen een hem persoonlijk rakende beslissing/handeling, dan wel het nalaten daarvan, door of namens de werkgever. De klachtenprocedure heeft derhalve geen betrekking op bezwaren tegen collectieve wijzigingen van de cao. Klik hier voor de klachtenregeling voor personeel.

  1. Externe vertrouwenspersoon

Bij KCWA is besloten een externe vertrouwenspersoon aan te stellen. Medewerkers en ouders/kinderen die ongewenst gedrag zoals seksuele intimidatie, pesten, agressie en geweld en/of discriminatie ervaren, kunnen contact opnemen met de vertrouwenspersoon. Dit is Pepita David.
Wanneer een medewerker of ouder/kind te maken krijgt met ongewenst gedrag verdient het de voorkeur om degene aan te spreken waar je last van hebt. Je kunt ook contact opnemen met de unit-coördinator of manager. Kun je of wil je dit niet, dan kan de externe vertrouwenspersoon worden ingeschakeld. Zij is extern en staat buiten de hiërarchische lijn van de organisatie. Zij biedt de medewerker en ouders/kinderen die met ongewenst gedrag geconfronteerd worden de eerste opvang en begeleiding bij het zoeken naar oplossingen. Lees hier meer over onze vertrouwenspersoon.