PeuterPoppenkast

Naast de interne controle en ondersteuning door de kwaliteitsmedewerker en de leidinggevenden, investeert KCWA ook in haar professionaliteit door middel van scholing en studiedagen.

Door het jaar heen worden er workshops, trainingen & cursussen, thema-avonden en teamvergaderingen georganiseerd. Tevens hebben medewerkers maandelijks een groepsoverleg, met de leidinggevende of de Kwaliteitsmedewerker, en wordt er jaarlijks een studiedag georganiseerd. Tot slot worden de medewerkers door coaching- on-the job gecoached in het bevorderen van hun deskundigheid. In 2014 ligt er het voornemen om te gaan werken met Video Interactive Training, als nieuwe vorm van zelfreflectie op professioneel handelen.

Centraal tijdens al deze verschillende bijeenkomsten staan (nieuw, bestaand of herschreven) Pedagogisch,  Gezondheids-, Veiligheids en Zorgbeleid. Tevens gaat de aandacht uit naar Communicatie met kinderen, ouders en collega’s, en spiegelen de medewerkers hun eigen handelen aan de gedragscode van KCWA.

Trainingen en cursussen zijn meestal bedoeld om specialisaties aan te leren, of specialisaties op peil te houden. (training Aandachtsfunctionaris, BHV-cursus, Stagebegeleiding). Deze scholing is bedoeld voor specifieke medewerkers die hebben aangetoond competent te zijn om zich naast het pedagogische werk te specialiseren.

Daarnaast wordt het hele team getraind. Ieder jaar komt de training EHBO bij Kinderen weer terug. Daarnaast wordt er per jaar – in samenhang met de ontwikkelingen van het jaar daarvoor, en het strategisch plan- bepaald op welke pedagogische of communicatieve onderwerpen er nu wordt ingezoomd. Zowel door de Leidinggevende als de Kwaliteitsmedewerker wordt na de gevolgde training gecoacht op het integreren van de verworven trainingsinhoud in de dagelijkse praktijk.